Pravila Riznice

Uslovi i pravila korišćenja sajta

Molimo vas da pažljivo pročitate Uslove i pravila korišćenja sajta www.riznicaduha.rs.

Korišćenjem internet stranice www.riznicaduha.rs (u daljem tekstu: Riznica duha) smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa Uslovima i pravilima korišćenja sajta. Registracijom, odnosno otvaranjem korisničkog naloga, smatra se da je korisnik u celosti pročitao Uslove i pravila korišćenja sajta. Korisnik sajta dužan je da koristi internet stranicu www.riznicaduha.rs isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Riznica duha osmišljena je sa ciljem da korisnicima omogući čitanje i/ili objavljivanje svojih pisanih dela proze i poezije na jednom mestu bez nadoknade. Sajt Riznica duha i svi tekstovi su autorsko pravo vlasnika sajta ili su objavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Više o načinu funkcionisanja sajta u delu: Često postavljana pitanja i odgovori.

Riznica duha garantuje da neće menjati tekst (lektura, korektura, izmena sadržaja i sl.) koji je korisnik dao na objavu. Takođe, sajt neće plaćati korisniku za objavljeni tekst, niti će korisnik plaćati Riznici duha da tekst objavi na sajtu.

Registracijom, odnosno otvaranjem korisničkog naloga, korisnik se obavezuje na tačnost unetih ličnih podataka (kontakt podaci autora, broj telefona, e-mail adresa, ime i prezime). Korisnik ima pravo na promenu ličnih podataka. Riznica duha ne snosi odgovornost za verodostojnost istih i zadržava pravo provere tačnosti. Uneseni podaci, uključujući i e-mail adrese u okviru registrovanog naloga korisnika na www.riznicaduha.rs ne ustupaju se trećim licima, osim ako nije drugačije dogovoreno sa vlasnikom podataka. Korišćenje ličnih podataka ograničava se isključivo na slanje informacija korisniku u vezi sa www.riznicaduha.rs.

Riznica duha zadržava diskreciono pravo da sama oceni da li je došlo do povrede Uslova i pravila korišćenja sajta od strane korisnika i, s tim uvezi, zadržava pravo neobjavljivanja teksta, uklanjanja objavljenog teksta, suspenzije ili ukidanja, odnosno brisanja korisničkog naloga bez posebnog obrazloženja. Riznica duha zadržava pravo da odbije, kao i da odstrani objavljene tekstove u bilo koje vreme i na bilo koji način koji joj odgovara.

Nije dozvoljeno korišćenje sajta licima mlađim od 13 godina.

Riznica duha ne objavljuje tekstove kojima se, prema njenoj proceni, krše prava drugih, a posebno ne objavljuje:

  • plagijate
  • sadržaje koji su uvredljivi, klevetnički ili nezakoniti, koji narušavaju ili ugrožavaju privatnost
  • sadržaje koji propagiraju rasizam, vulgarnost, nasilje, pornografiju
  • inkriminišuće lične podatke
  • govor mržnje, sadržaje koji omalovažavaju pojedinca ili grupu na osnovu religije, političkih shvatanja, godina starosti, seksualne orijentacije, etničke pripadnosti ili bilo kog drugog ličnog svojstva
  • sadržaje koji promovišu nezakonite aktivnosti

Riznica duha zadržava pravo suspenzije ili ukidanja, odnosno brisanja korisničkog naloga u slučaju slanja ovakvih sadržaja, uz prijavljivanje slučaja nadležnim organima Republike Srbije.

Zabranjuje se bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje ili objavljivanje i menjanje sadržaja sajta Riznica duha bez pismenog odobrenja Riznice duha. U suprotnom, Riznica duha zadržava pravo ukidanja korisničkog naloga i pokretanja sudskog postupka. S tim u vezi, korisnik se obavezuje da Riznici duha neće dostavljati na objavu tekst koji podleže tuđem autorskom pravu bez izričitog odobrenja nosioca tog prava, te je na taj način isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove obaveze. Slanjem teksta na objavu Riznici duha, korisnik garantuje da je tekst isključivo njegovo autorsko delo i da na njega polaže apsolutno autorsko pravo. Kršenjem ovog pravila, korisnik preuzima potpunu pravnu, krivičnu i materijalnu odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu nanetu vlasniku autorskih prava na objavljeni tekst. Riznica duha može ali nema obavezu provere autorskih prava tekstova koje joj korisnik dostavlja na objavu. Do saznanja da je neki tekst zaštićen autorskim pravom, korisnik sajta mora doći samostalno, dok Riznica duha nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje. Riznica duha zadržava pravo momentalnog ukidanja korisničkog naloga i uklanjanja teksta sa sajta ukoliko sazna da je korisnik ugrozio autorska prava istinskog vlasnika teksta.

Iako objavljuje tekstove korisnika, Riznica duha nije odgovorna za protivzakonito ponašanje korisnika i trećih lica. Riznica duha ne može da garantuje povlačenje teksta i objavu van sajta od strane trećih lica.

Korisnik je saglasan da je korišćenje sajta www.riznicaduha.rs u potpunosti njegova odgovornost i da sajt nije odgovoran za protivzakonito ponašanje drugih korisnika i trećih lica i da je šteta uzrokovana ovim u potpunosti na korisniku. Korisnik neće smatrati odgovornom Riznicu duha ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti, kao što su prestanak rada sajta, poteškoće u radu sajta, štete uzrokovane računarskim virusom, kvarom hardvera ili softvera ili drugim tehničkim kvarom, kašnjenjem, krađom, kao i u slučajevima više sile definisanim u primenljivom pravu. Riznica duha isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme (hardver i softver) i drugih stvari koje eventualno mogu nastati prilikom korišćenja sajta www.riznicaduha.rs.

Riznica duha zadržava pravo da bez prethodne najave promeni ili ukine bilo koji deo ovih Uslova i pravila korišćenja sajta, dok će se datum poslednje izmene nalaziti na dnu stranice. Savetujemo korisnike da, s tim uvezi, povremeno čitaju Uslove i pravila korišćenja kako bi se informisali o eventualnim promenama.

Riznica duha, 15.9.2017.